Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskieg (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232-26-46, e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu, a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta” /jednostki-organizacyjne-miasta

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

 1. za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 2. punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.
  Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym: https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf
  Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Krzysztof Janoszka: iodo@op.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10, wskazując formę w jakiej oczkują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 1. Przepisy prawa: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 1. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 3. Firma świadcząca usługi ochrony placówki.
 4. Podmioty realizujące zadania publiczne.
 1. Dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych rodzin, krewnych i bliskich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Szanowna Pani / Szanowny Panie
Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach (DPS „Nasz Dom”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, dane kontaktowe, stopień spokrewnienia w celu kontaktu w sytuacji istotnej dla Pani/Pana bliskich przebywających w DPS „Nasz Dom”.
W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232-26-46, e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu, a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.
  Współadministratorami danych są miejskie jednostki organizacyjne wymienione w zarządzeniu nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:
 1. za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
 2. punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679
  Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym: https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Krzysztof Janoszka: iodo@op.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Derkacza 10, wskazując formę w jakiej oczkują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 1. Przepisy prawa: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 1. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 3. Firma świadcząca usługi ochrony placówki.
 4. Podmioty realizujące zadania publiczne.
 1. Dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 6.
 3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Naparło
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:13:20
Informację wprowadził do BIPGrażyna Naparło
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:13:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:28:46
2Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:18:13
3Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:19:27
4Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 10:19:30
5Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:28:36
6Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-03 10:24:21